Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 

I.Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Je Ondřej Auda IČ: 08451702 se sídlem Snovídky 123, 683 33 (dále jen: „správce“).Kontaktní údaje správce jsouadresa: Snovídky 123, 683 33email: drevlak@seznam.cz telefon: +420 731 284 249Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajůSprávce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajůZákonným důvodem zpracování osobních údajů jeplnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,Účelem zpracování osobních údajů jevyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, jiný kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. IV.Doba uchovávání údajůSprávce uchovává osobní údajepo dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)Příjemci osobních údajů jsou osobypodílející se na dodání zbožízajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,zajišťující marketingové služby.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.VI.Vaše právaZa podmínek stanovených v GDPR máteprávo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR aprávo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII.Podmínky zabezpečení osobních údajůSprávce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť uložením v heslem zabezpečené aplikaci Google dokumenty.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30. 8. 2019.

Zpět do obchodu